Adatvédelem

Általános tudnivalók

A K és V Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói és a szolgáltatás igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Cégünk a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése és a teljesítés későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A személyes adatokat harmadik fél számára nem adja ki és a mindenkor hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli.
Írásbeli kérés esetén a K és V Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.
A K és V Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről link mutat, illetve melyekre link mutat a K és V Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

 

Egyéb Jogi tudnivalók

A honlapon megjelenített információkat, anyagokat, dokumentumokat, vagy más írott közlendőket a K és V Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
A K és V Kft. weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a K és V Kft. jogosult. A K és V Kft. logó és az egyéb honlapon található márkanevek a K és V Kft. szellemi termékei, védjegyei.
A K és V Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit, bármilyen formában felhasználni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, reprodukálni, vagy tárolni.
A K és V Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A K és V Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés szünetmentes, folyamatos vagy hibamentes lesz.

 

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a K és V Kft. kiterjedt specifikus műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés, műszaki vizsgáztatásra való jelentkezés…stb.) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség lehet. Ezen esetekben az adatok felvétele előtt a K és V Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

 

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a K és V Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.
A K és V Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.
A K és V Kft. számára kiemelt fontosságú cél az k&v.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A K és V Kft. elkötelezi magát a honlapot felkeresők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos hazai és nemzetközi jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
A K és V Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
A K&V Kft. Adatvédelmi Szabályzatának kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény).

Honlapot felkereső látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.